Проекти

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г."

Заедно в насърчаване на предприемачеството и осигуряване на подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност.

На 11.06.2018г. сдружение „Социални иновации“ сключи договор BG05M9OP001-1.023-0082-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.023 "Подкрепа за предприемачество" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален Фонд.

Проектът се осъществява в партньорство със сдружение „Областна организация на научно-техническите съюзи“.

Проект „Заедно в насърчаване на предприемачеството и осигуряване на подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност“ е с продължителност 10 месеца и цели насърчаване на предприемачеството и осигуряване на подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност.

вижте подробно


Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г."

Ново работно място 2015

Областна организация на НТС Плевен успешно изпълни проект "Знаем, можем и успяваме", като бенефициент по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020", по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003 "Ново работно място 2015".

Продължителността на проекта е 16 месеца - от 03 октомври 2016 година до 03 февруари 2018 година.

Проекта е насочен към увеличаване броя на включените в заетост и обучение безработни младежи до 29 години. Основната цел на проектното предложение е: подобряване достъпа на уязвимите групи на пазара на труда в община Плевен и насърчаване на тяхната трудова реализация.

С увеличаване на човешкия ресурс по време на изпълнението на проекта и след приключването му е създадена нова организация и структура на дейността на организацията.

вижте подробно